Privacy verklaring

Privacyverklaring Micro-Crochet (ik)

Inleiding.

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt ik persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat ik inzicht geef in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Ik zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Babette Polman
www.micro-crochet.com
microcrochetbybabette (@) gmail.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
☐ achternaam
☐ voornamen
☐ adres
☐ postcode/woonplaats
☐ e-mailadres
☐ telefoonnummer
☐ bankrekeningnummer/paypal

Verwerkingsgrond
Ik verwerk de persoonsgegevens uitsluitend indien:

A: de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
B: de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die ik met de betrokkene heb gesloten;
C: Ik een wettelijke verplichting dien na te komen;
D: een gerechtvaardigd belang van mij, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van mij aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
☐ betalingen
☐ afleveren producten (haakwerkjes, ander materiaal)
☐ informatie over wijzigen producten en diensten
☐ telefonisch contact, e-mailcontact
☐ uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Ik zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteer ik per doel de volgende bewaartermijnen:
Wettelijke grondslag: Ik houdt mij aan de wettelijke bewaartermijnen. Dat betekend dat het kan voorkomen dat ik u niet meer herken omdat ik verplicht ben om uw gegevens te verwijderen.

☐ Voor communicatie met betrekking tot aankopen van patronen: 1 jaar.
☐ Verzenden pakketjes: 1 jaar.

Mocht je je gegevens van je adres en telefoonnummer niet willen geven bij de aankoop van een patroon dan kan dat, vul dan een fictief adres in en een fictief telefoonnummer. Mijn webwinkel (Woocommerce vraagt deze gegevens nu eenmaal) Ze hebben dan ook geen doel.

Gebruik van cookies op website
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Daarnaast plaats ik ook cookies die uw surfgedrag bijhouden. Ik ben gewoon nieuwsgierig of mijn site bezoekers trekt. Verder doe ik er niets mee. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door mijn vastgelegde persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal ik onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Ik meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neem ik onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met mij via bovengenoemd emailadres.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).